Privacyverklaring

Wensstichting Drenthe handelt wat betreft uw persoonsgegevens op basis van de relevante, nationale en Europese, privacywetgeving.  

Doel verwerking persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat u ons alle, hiervoor benodigde, relevante, (persoons)gegevens verstrekt. Aan de hand van de door u verstrekte (persoons)gegevens kan Wensstichting Drenthe uw wens beoordelen en in behandeling nemen.
Wensstichting Drenthe maakt gebruik van de diensten van de bij Wensstichting Drenthe aangesloten specialisten. Afhankelijk van uw behoefte kan gebruik worden gemaakt van deze specialisten. U wordt hiervan op de hoogte gesteld indien dit het geval is. Met deze specialisten is indien relevant een verwerkersovereenkomst afgesloten waarbij de verwerkers schriftelijk vastgelegd hebben dat zij binnen de wet AVG zullen handelen.

Wensstichting Drenthe deelt uw persoonsgegevens niet met andere derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

Wensstichting Drenthe slaat uw persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (EER).

Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en hebben een boeteclausule bij overtreding van het geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan.

Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.
De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

Wij zorgen voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van onze optiek en onze (klant)systemen;

Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op;

Door Wensstichting Drenthe worden alleen persoonsgegevens verwerkt door diegenen, voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie;

De (persoons)gegevens worden door Wensstichting Drenthe niet langer bewaard dan strikt noodzakelijks, doch minimaal gedurende de voor Wensstichting Drenthe geldende wettelijke bewaartermijn;

Slechts indien u aan Wensstichting Drenthe uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren, bewaren wij uw persoonsgegevens langer.

Indien u gebruik gemaakt heeft van het recht om vergeten te worden door Wensstichting Drenthe, dan zullen we ervoor zorgen dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Bewaartermijnen

De bewaartermijn is afhankelijk van de duur en de aard van uw opdracht maar zal niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Voor alle overige zaken geldt de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Uw rechten

Bij Wensstichting Drenthe heeft u recht om de volgende verzoeken in te dienen:

recht op inzage van uw persoonsgegevens;

recht op correctie van uw persoonsgegevens;

recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;

recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.

U kunt gebruik maken van deze rechten door een e-mail te sturen naar: info@wensstichtingdrenthe.nl Op onze website kunt u ook informatie vinden over de wijze waarop wij uw verzoek(en) afhandelen. 

Bezoek aan onze website

Wanneer deze webpagina's worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina's worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde "session cookies", die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina's wordt beperkt.

Klachtenregeling

Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze. 
Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen:

Mail:  info@wensstichtingdrenthe.nl
 
Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht door ons niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot:

De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring zich gewijzigd heeft sinds uw laatste bezoek zult u hiervan bij uw bezoek aan onze website een melding ontvangen.

Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Emmen, 12-02-2019

stars